(1)
Gallo, S. Gao Xingjian, Lun Chuangzuo 《论创作》. AMonline 2014, 294-299.