(1)
Bottiroli, G. Killing the Law: Raskolnikov’s Problem. ENTHYMEMA 2023, 128-160.