(1)
RondiniA. La Teoria Letteraria Di Pietro Citati: Metamorfosi, Analogia E Harmonia Mundi. ENTHYMEMA 2017, 280-300.