FioravantiS. (2020). Antroposchermi. Forme del continuum fisico-virtuale nella poesia italiana. ENTHYMEMA, (25), 484-503. https://doi.org/10.13130/2037-2426/13693