Bottiroli, G. (2023). Killing the Law: Raskolnikov’s problem. ENTHYMEMA, (31), 128–160. https://doi.org/10.54103/2037-2426/19775