RondiniA. (2017). La teoria letteraria di Pietro Citati: metamorfosi, analogia e harmonia mundi. ENTHYMEMA, (17), 280-300. https://doi.org/10.13130/2037-2426/8287