Bottiroli, Giovanni. 2023. «Killing the Law: Raskolnikov’s Problem». ENTHYMEMA, n. 31 (febbraio):128-60. https://doi.org/10.54103/2037-2426/19775.