Bottiroli, G. (2023) «Killing the Law: Raskolnikov’s problem», ENTHYMEMA, (31), pagg. 128–160. doi: 10.54103/2037-2426/19775.