[1]
G. Bottiroli, «Killing the Law: Raskolnikov’s problem», ENTHYMEMA, n. 31, pagg. 128–160, feb. 2023.