Bottiroli, G. «Killing the Law: Raskolnikov’s Problem». ENTHYMEMA, n. 31, febbraio 2023, pagg. 128-60, doi:10.54103/2037-2426/19775.