[1]
Nikolaishvili, S. 2022. The Georgian Milieu and the Metaphrastic Menologion: Three Accounts about Symeon Metaphrastes. Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures. 9 (Dec. 2022), 70–94. DOI:https://doi.org/10.54103/interfaces-09-05.