Nikolaishvili, S. (2022). The Georgian Milieu and the Metaphrastic Menologion: Three Accounts about Symeon Metaphrastes. Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures, (9), 70–94. https://doi.org/10.54103/interfaces-09-05