Nikolaishvili, Sandro. 2022. “The Georgian Milieu and the Metaphrastic Menologion: Three Accounts about Symeon Metaphrastes”. Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures, no. 9 (December):70-94. https://doi.org/10.54103/interfaces-09-05.